Sunday, 3 November 2013

nahjj taa lacht noh lahnah takk taal lacht nah sah

nokk tahkk tah lacht tah lah nacht,

jjoo lahn tah najjitt taal lacht nah taal,

noojj nahllah,

naakk nahllah,

nacht tooh lahnah lakkt taal nooj nah tah lah tiki wah,

nool nakk tah jjackt noo lahn acht taajj acht tah nacht lah taal,

nool asck jahn addadah lada ahn nah dadacht noolahn,

tow naal nacht tow naal lacht tah jachkt ahllanah taah,

jjaack nahllah,

nacht aal noh taa,

no taal no tajj nah taal,

nacht aal no jipt ahll acht ahn,

nooh jackt aal ahnacht aal oopi,

No comments:

Post a Comment